Prawo Cywilne. Przepisy 2018 - sierpień 2018


DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Stan prawny sierpień 2018 r.

Opracowanie merytoryczne Agnieszka Kaszok

Więcej szczegółów

B B

39,90 zł

29,93 zł

Metryka

Więcej informacji

Opinie

Opis

Ilość stron454
Format208x260
OprawaBroszurowa
ISBN978-83-66026-54-4

Więcej informacji

„Przepisy 2018” Prawo cywilne zawiera jednolite teksty ustaw:

–        ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

–        ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

–        ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

–        ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

–        ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

–        ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

–        ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

–        ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

–        ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

–        ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

–        ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

–        ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

–        ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

–        ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, duży format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz zbiorczy umieszczony na ko0ńcu książki. Stan prawny: 20 sierpnia 2018 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

 

Publikacja wskaże Ci m.in.:

 

–        podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń

–        informacje dotyczące własności i innych praw rzeczowych m.in.: treść i wykonywanie własności, nabycie i utrata własności, przeniesienie własności, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, posiadanie

–        informacje dotyczące zobowiązań m.in.: bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, zmiana wierzyciela lub dłużnika, sprzedaż, rękojmia, prawo odkupu, prawo pierwokupu, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa ubezpieczenia, umowa składu, spółka, poręczenie, darowizna, renta i dożywocie

–        informacje dotyczące spadków m.in.: dziedziczenie ustawowe, testament, powołanie spadkobiercy, zapis i polecenie, wykonawca testamentu, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku

–        prawa i obowiązki małżonków

–        małżeńskie ustroje majątkowe

–        ustanie małżeństwa, separację

–        przepisy dotyczące pokrewieństwa i powinowactwa, w tym m.in. władza rodzicielska, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, piecza zastępcza

–        przepisy dotyczące opieki i kurateli

–        właściwość sądu, skład sądu, strony postępowania

–        koszty procesu

–        środki odwoławcze

–        postępowania odrębne

–        postępowanie nieprocesowe

–        postępowanie zabezpieczające

–        postępowanie egzekucyjne

–        przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

–        sąd polubowny (arbitrażowy)

–        podstawowe informacje z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego

–        podstawowe informacje z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki

–        podstawowe informacje z zakresu własności lokali

–        podstawowe informacje z zakresu ochrony praw lokatorów

–        podstawowe informacje o odwróconym kredycie hipotecznym

–        podstawowe informacje o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

–        podstawowe informacje z zakresu praw konsumentów i kredytu konsumenckiego

–        podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego

 

 

 

Szczególnie pomocna dla:

– studentów i wykładowców

– osób przygotowujących się do egzaminów

– aplikantów

– osób ceniących sobie wyjątkowy format oraz przystępną cenę

Opinie

Brak komentarzy

Napisz opinię

Prawo Cywilne. Przepisy 2018 - sierpień 2018

Prawo Cywilne. Przepisy 2018 - sierpień 2018

DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Stan prawny sierpień 2018 r.

Opracowanie merytoryczne Agnieszka Kaszok

Podobne produkty

Produkty z tej samej kategorii