Obniżka! Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze

23,66 zł

24,90 zł brutto

-5%

Stan prawny - 1 listopada 2017r.

Autorzy: Anna Gólska, Anna Talaga

Więcej szczegółów

Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 listopada 2017 r.

 Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:

• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;

• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;

• z licznymi przykładami z życia i urzędowymi pismami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie

informacji;

• z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu.

 Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty:

• tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w kodeksie;

• w autorskim komentarzu zaprezentowano najważniejsze informacje podane w przystępnym języku;

• numery artykułów regulujących dane kwestie umieszczono w nawiasach kwadratowych – przyspiesza to odnalezienie w książce opisu konkretnych zagadnień;

• diagramy pomagają w uporządkowaniu i zapamiętaniu wiadomości;

• w ramkach „Uwaga” przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę;

• przykłady pism oraz historie prezentujące różne życiowe sytuacje pokazują, jak kodeksowe przepisy stosuje się do konkretnych problemów;

• swą wiedzę można sprawdzić dzięki serii pytań kontrolnych, do których odpowiedzi znajdują się na końcu książki.

 Dzięki książce dowiesz się m.in.:

• kiedy można wytoczyć powództwo o nieistnienie małżeństwa;

• czy można udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od dnia, w którym nupturienci złożyli stosowne zapewnienie;

• czy można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu;

• kiedy współmałżonek traci prawo do korzystania z przedmiotów urządzenia domowego;

• jakie składniki należą do majątku osobistego każdego z małżonków w przypadku ustawowego ustroju majątkowego;

• na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków;

• czy w wyroku rozwodowym sąd zawsze rozstrzyga o podziale majątku wspólnego;

• w jakiej sytuacji rozwiedziony małżonek może żądać zapewnienia dla siebie środków utrzymania;

• czy powinowactwo ustaje po ustaniu małżeństwa;

• w jakich sytuacjach domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki;

• czy jeżeli w związku z uznaniem ojcostwa, ustaleniem ojcostwa lub zawarciem małżeństwa ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka, wymagana jest do tego jego zgoda;

• w jakich sytuacjach następuje wygaśnięcie władzy rodzicielskiej, a kiedy dochodzi do pozbawienia tej władzy;

• na czym może polegać ograniczenie kontaktów z dzieckiem;

• czy osoby spokrewnione z dzieckiem przysposabianym muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny;

• jaki stosunek powstaje przy przysposobieniu niepełnym;

• w jakim stopniu krewni obciążeni są obowiązkiem alimentacyjnym;

• czy opiekunowi zawsze przysługuje wynagrodzenie;

• w jakiej sytuacji sąd opiekuńczy ustanawia kuratora dla nasciturusa.

 

Ilość stron264
Format148x190
OprawaBroszurowa
ISBN978-83-65721-82-2