• Wyprzedaż!
  • -50,00 zł
  • Zniżka 50,00 zł
Od.Nowa

Prawo Cywilne Przepisy 2020

59,90 zł
9,90 zł Zniżka 50,00 zł
Brutto

WYPRZEDAŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Opracowanie merytoryczne Agnieszka Kaszok

STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020

Ilość

STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020

„Przepisy 2020” Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw:

–        ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

–        ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

–        ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

–        ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

–        ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

–        ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

–        ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

–        ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

–        ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

–        ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

–        ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

–        ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

–        ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

–        ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, duży format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz zbiorczy umieszczony na ko0ńcu książki. Stan prawny: 2 stycznia 2020r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.
Publikacja wskaże Ci m.in.:

 

–        podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń

–        informacje dotyczące własności i innych praw rzeczowych m.in.: treść i wykonywanie własności, nabycie i utrata własności, przeniesienie własności, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, posiadanie

–        informacje dotyczące zobowiązań m.in.: bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, zmiana wierzyciela lub dłużnika, sprzedaż, rękojmia, prawo odkupu, prawo pierwokupu, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa ubezpieczenia, umowa składu, spółka, poręczenie, darowizna, renta i dożywocie

–        informacje dotyczące spadków m.in.: dziedziczenie ustawowe, testament, powołanie spadkobiercy, zapis i polecenie, wykonawca testamentu, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku

–        prawa i obowiązki małżonków

–        małżeńskie ustroje majątkowe

–        ustanie małżeństwa, separację

–        przepisy dotyczące pokrewieństwa i powinowactwa, w tym m.in. władza rodzicielska, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, piecza zastępcza

–        przepisy dotyczące opieki i kurateli

–        właściwość sądu, skład sądu, strony postępowania

–        koszty procesu

–        środki odwoławcze

–        postępowania odrębne

–        postępowanie nieprocesowe

–        postępowanie zabezpieczające

–        postępowanie egzekucyjne

–        przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Szczegóły produktu

9788366572751

Opis

Format
260x208
Oprawa
Broszurowa
ISBN
978-83-66572-75-1