Wydawnictwo Od.Nowa przestrzega zasad etyki publikacyjnej na każdym etapie procedury wydawniczej, stosując się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE https://publicationethics.org/core-practices. Wydawnictwo  stosuje także procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady etyki publikacyjnej obowiązują zarówno Wydawnictwo, jak i Autorów.

Wydawnictwo deklaruje, że:

 • weryfikuje zgłaszane publikacje pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą i przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi antyplagiatowych
 • dokonuje obiektywnej i merytorycznej oceny otrzymywanych tekstów na podstawie recenzji naukowych
 • przestrzega obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej 
 • zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami
 • zachowuje tajemnicę wydawniczą
 • przeciwdziała konfliktom interesów autorów i redaktorów 
 • odstąpi od publikowania (lub dystrybucji książek), których treść wzbudzi uzasadnione wątpliwości, co do jej zgodności z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • odstąpi od publikowania materiału, którego autor odmówi poddania się procedurze recenzyjnej lub zażąda jej anulowania ze względu na posiadaną już recenzję lub w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki 
 • nie uzależni sposobów przeprowadzenia procedury recenzyjnej od rodzaju źródła finansowania publikacji lub jego wysokości 
 • dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym (powielenie publikacji, sfabrykowanie danych, plagiat)

Autorzy, publikujący swe prace w Wydawnictwie Od.Nowa deklarują, że:

 • nie zastosowali praktyki ghostwriting (polegającej na pominięciu w spisie autorów osób biorących udział w stworzeniu utworu)
 • nie zastosowali praktyki guest authorship (polegającej na przypisaniu współautorstwa osobom nie biorącym udziału w stworzeniu utworu)
 • nie nadużyli prawa cytatu
 • nie stworzyli utworu, którego całość lub część jest tzw. autoplagiatem
 • wypełniają inne obowiązki m.in.  zapewniają  oryginalność przedstawionych wyników badań, umożliwiają identyfikacje źródeł cytowanych badań; pozyskują prawa do zamieszczenia w publikacji wszystkich praw osób trzecich ( do ilustracji, grafów itp.);  załączają bibliografię  publikacji wykorzystanych w tekście. 

Akceptowanie zasad etyki  Wydawnictwo i Autorzy  potwierdzają przez podpis pod umową wydawniczą.