PROCEDURA RECENZJI

1. Procedura recenzyjna stosowana przez Wydawnictwo Od.Nowa stanowi część procedury wydawniczej. Procedura recenzji jest dwustopniowa. 

2. Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny. Po zapoznaniu się z treścią monografii naukowej i sprawdzeniu w programie antyplagiatowym Wydawnictwo podejmuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu. 

3. Autorzy zostają niezwłocznie zawiadomieni o decyzji.

4. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny materiał kierowany jest do recenzji naukowej. Dokonując wyboru recenzenta Wydawnictwo dokłada należytych starań by stwierdzić, że nie łączą go z autorem kontakty (zawodowe lub towarzyskie), których charakter mógłby wpłynąć na rzetelność recenzji.

5. W tym celu nadesłany tekst zostaje przekazany Recenzentowi (ekspertowi z danej dziedziny naukowej, posiadającemu minimum tytuł doktora habilitowanego) w celu przygotowania recenzji. 

6. Recenzent nie zna nazwiska autora, ani posiadanego przez niego stopnia (tytułu) naukowego. Autor nie zna nazwiska recenzenta (zasada double-blind review process).

7. Recenzja może zakończyć się konkluzją pozytywną (monografia naukowa  nadaje się do druku w przedstawionej postaci), warunkowo pozytywną (monografia naukowa nadaje się do druku po wprowadzeniu sugerowanych zmian przez recenzenta) lub negatywną (monografia naukowa nie nadaje się do druku).

8. W przypadku pozytywnej lub warunkowo pozytywnej recenzji, monografia naukowa poddana zostaje dalszej procedurze wydawniczej. W przypadku negatywnej recenzji - zostaje zwrócona autorowi.