Dokumenty do pobrania:

Regulamin sprzedaży Od.Nowa z dnia 25.12.2014
Wyciag informacji Od.Nowa
Formularz odstapienie od umowy zawartej na odleglosc Od.Nowa
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy Od.Nowa

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.wydawnictwo-odnowa.pl

Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.wydawnictwo-odnowa.pl, prowadzonego przez Spółkę Wydawnictwo Od.Nowa spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Mieszka I 38, NIP: 547-008-80-29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000114613, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 złotych; nr tel. 33 822 97 97, fax: 33 822 90 80 ; e-mail: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl - zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

 5. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 6. Sposoby płatności

 7. Sposoby i koszty dostawy

 8. Gwarancje i reklamacje

 9. Rękojmia

 10. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 12. Dane osobowe Klienta

 13. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych

 14. Regulamin

 15. Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego jest Spółka Wydawnictwo Od.Nowa spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Mieszka I 38, NIP: 547-008-80-29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000114613, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 złotych

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin" na stronie Sklepu www.wydawnictwo-odnowa.pl ( http://www.wydawnictwo-odnowa.pl/content/12-regulamin ). Regulamin sporządzony jest w sposób umożliwiający jego wydruk.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.

 5. Sprzedawca wskazuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem: telefonicznie pod numerem telefonu: 33 822 97 97, faxu: 33 822 90 80, poczta elektroniczna e-mail: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl. Formularz kontaktowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

 6. Klient zobligowany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu internetowego wyłącznie w celach informacyjnych.

 8. Strona internetowa www.wydawnictwo-odnowa.pl jest administrowana i redagowana przez Spółkę Wydawnictwo Od.Nowa Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Mieszka I 38, NIP: 547-008-80-29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000114613, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 złotych; nr tel. 33 822 90 90,e-mail:zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl.

 9. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z póź. zm.).

§2 Definicje

 • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta Klienta.

 • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna; interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • Klient – zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument;

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

 • Konsument – zgodnie z definicją zawartą w treści art. 221 kodeksu cywilnego - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działająca w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa – która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

 • Konto – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Klienta hasłem, zespół informacji zawierających dane Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniająca do dokonywania zakupów w sklepie internetowym w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem; jak również zawierająca informacje o złożonych zamówieniach Klienta.

 • Koszyk – wykaz produktów zamówionych przez Klienta.

 • Newsletter – Usługa Elektroniczna; elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie kolejnych jego edycji, zawierająca informacje o produktach dostępnych w Sklepie internetowym.

 • Produkty – rzeczy ruchome, asortyment artykułów z branży wydawniczej, dostępnych do zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem świadczenia, zgodnie z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy, dostępny pod domeną www.wydawnictwo-odnowa.pl, za pomocą którego sprzedawane są Produkty będące w internetowej ofercie Spółki Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o. (art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

 • Usługodawca – Spółka Wydawnictwo Od.Nowa Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Mieszka I 38, NIP: 547-008-80-29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000114613, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 złotych; nr tel. 33 822 97 97, fax: 33 822 90 80 ; e-mail: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl

 • Środek komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3 Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 2. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie z chwilą rejestracji Konta lub bez rejestracji Konta, z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

 3. Konto – korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków:

  • (1) podanie adresu e-mail;

  • (2) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz

  • (3) kliknięciu pola „Zarejestruj".

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz hasło, jak również danych teleadresowych, tj. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i miasto, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców będących księgarniami stacjonarnymi a nie prowadzącymi sprzedaży internetowej, wydawca zweryfikuje dane przesłane w formularzu rejestracji i powiadomi Przedsiębiorcę o uruchomieniu specjalnego panelu sprzedaży hurtowej Dla Księgarni.

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Przejdź do potwierdzenia/Dalej" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 2. Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest po wpisaniu w miejscu „Newsletter" -widocznym na stronie Sklepu internetowego - adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne jego edycje. Zamówienie Newslettera możliwe jest również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia, Usługobiorca zostaje zapisany jako odbiorca Newslettera.

 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

 4. Usługi: Konto oraz Newsletter w Sklepie internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

 • Dostęp do poczty elektronicznej.

 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz ingerowania w zawartość Sklepu internetowego, w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

 1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.

 3. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane indywidualnie i wskazywane są w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 4. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na prowadzone przez Spółkę czasowe akcje promocyjne, przedsprzedaż oraz wyprzedaże. Zastrzeżone powyżej uprawnienie Spółki do przeprowadzania akcji o których mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny - dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 5. Składanie zamówień w ofercie przedsprzedażowej możliwe jest na trzy tygodnie przed planowaną datą ukazania się danej pozycji w regularnej sprzedaży.

 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 2. Zamówienia - stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży - w Sklepie można składać poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu. Po zakończeniu zakupów zostanie wyświetlone podsumowanie oraz wskazane zostaną możliwe sposoby płatności oraz sposoby dostarczenia towaru, jak również informacja o wysokości opłat za przesyłkę. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy, a następnie akceptuje tak ustalone warunki umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie okna „zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Od tej chwili Klient związany jest złożonym Zamówieniem. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia zawiera wykaz zamówionych Produktów, całkowity koszt jego realizacji, który obejmuje cenę Produktu oraz koszt transportu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja o której mowa, zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail - potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę - zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:

  • (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego,

  • (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust. 3, a także poprzez

  • (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 1. Umowa zostaje zawarta zgodnie z uregulowaniami zawartymi w treści przedmiotowego Regulaminu.

 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

 • w przypadku zamówień płatnych przed momentem odbioru towaru (przelew, płatności elektroniczne) - z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy;

 • realizacja zamówień złożonych w ramach oferty przedsprzedażowej, rozpoczyna się w dniu publikacji pozycji objętej tą formą promocji, jednakże nie może zakończyć się później, aniżeli 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia.

Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany lub anulowania złożonego zamówienia, pod warunkiem poinformowania go przez Klienta o chęci zmiany lub anulowania przyjętego do realizacji zamówienia, przed wysłaniem zamówionych Produktów. Warunki zmiany lub anulowania zamówienia, Klient zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcę poprzez kontakt mailowy – e-mail: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl. Zmiana zamówienia lub jego anulowanie wiąże strony z chwilą uzgodnienia i potwierdzenia przez obie strony, w drodze korespondencji e-mail – odpowiednio: nowej treści złożonego, potwierdzonego i przyjętego przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia lub warunków anulowania zamówienia, w szczególności sposobu dokonania przez Sprzedawcę zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, jeśli zapłata została już dokonana.
Klient akceptuje, iż o możliwości zmiany lub anulowaniu zamówienia decyduje każdorazowo Sprzedawca.

W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta wysyłając informację pod podany przez Klienta adres e-mail. Wedle wyboru Klienta – towar wysyłany jest w terminie późniejszym lub uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi w takim przypadku Sprzedawca.

Klient akceptuje, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

Miejscem spełnienia świadczenia jest oznaczone przez Klienta miejsce (adres dostawy).

§6 Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty w następujący sposób:

  1. przed wydaniem zamówionych produktów Klientowi, akceptowalną formą płatności jest:

   • przelew elektroniczny (e-przelewy) lub bankowy na wskazany rachunek bankowy w banku: PKO BP, nr rachunku: 97 1020 1390 0000 6402 0605 2379;

   • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl

   • płatności elektroniczne za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. SA.

Termin zapłaty w przypadku wybrania tej formy płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia;

  1. w chwili odbioru zamówionych produktów akceptowalną formą płatności jest:

   • płatność za pobraniem – w przypadku dostawy produktów za pośrednictwem kuriera InPost lub Poczty Polskiej, płatne do rąk kuriera lub pracownika Poczty Polskiej dostarczającego produkty,

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są - zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta - za pośrednictwem serwisu PayU.pl. lub Dotpay.

 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  1. (1) PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. Aktualne możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.

  2. (2) Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

§7 Sposoby i koszty dostawy

 1. Produkty zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 2. Dostawa produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Są one wskazywane w trakcie składania Zamówienia i uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy".

 4. Dostawa zamówionego Produktu w przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatności za pomocą karty płatniczej lub płatności elektronicznej obsługiwanej przez serwisy PayU.pl lub Dotpay nastąpi w terminie:

  • (1) w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej - do 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

  • (2) w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej - do 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

  • (3) w przypadu dostawy do Paczkomatów - do 3 dni od dnia uznania rachunku bankowego

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem:

  • (1) w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

  • (2) w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

 1. Odbierający Produkt powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy, dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a także jej zawartości. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń, odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy sporządzić protokół szkody albo - w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki, wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody.

 2. Odbiór przesyłki należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.

§8 Gwarancje i reklamacje

 1. Prowadząca Sklep internetowy Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza to możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego lub nieprawidłowym działaniem Serwisu, Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o., 43-300 Bielsko – Biała ul. Mieszka I 38.

 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca wskaże inny sposób.

§9 Rękojmia

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi są określone w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 2. Zawiadomienia wynikającego z realizacji prawa do rękojmi oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl. lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o. 43-300 Bielsko – Biała ul. Mieszka I 38.

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Klienta, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu.

 5. Jeżeli kupującym jest Klient, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy co do właściwości Produktu, traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego Klientaza to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w §10 ust.5 Regulaminu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 7. Jeżeli kupującym jest Klient, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę Klient może żądać wymiany Produktu, naprawy Produktu, obniżenia jego ceny, a w przypadku istotnej wady Produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 9. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny Produktu lub o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może niezwłocznie, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta - wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produkty na wolny od wad lub usunięcia wady.

 10. Jeżeli kupującym jest Klient może on, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Produkt do Sprzedawcy.

 12. Dostarczenie wadliwych Produktów do Sprzedawcy może nastąpić poprzez:

  1. kontakt ze Sprzedawcą i odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

  2. osobiste dostarczenie Produktu do siedziby Sprzedawcy.

 13. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 15. W przypadku, gdy Przedsiębiorca kupuje Produkty oznaczone co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.

 16. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 17. Roszczenie o naprawę lub wymianę sprzedanego Produktu przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Klient, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §9 ust.4.

 18. W terminie określonym w §9 ust.17 Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu.

 19. Jeżeli Klient żądał wymiany lub naprawy Produktu, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany lub naprawy Produktu.

 20. Do zachowania terminu wskazanego w §9 ust.17 Regulaminu wystarczy wysłanie przed upływem ww. terminu zawiadomienia o wadzie do Sprzedawcy.

 21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania naprawy lub wymiany, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta.

§10 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych niż koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu przez Klienta lub objęcia Produktu w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres Sprzedawcy. Wysłanie może nastąpić poprzez nadanie oświadczenia listem poleconym lub wysłanie pocztą elektroniczną. Możliwe jest również złożenie oświadczenia bezpośrednio u Sprzedawcy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej, termin 14- dniowy na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia jej zawarcia.

 3. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie www.wydawnictwo-odnowa.pl. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego poczta elektroniczną.

 4. W przypadku, gdy ten sam Klient składa jedno zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klient, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. W przypadku dostarczania Produktów partiami lub w częściach, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

 5. Klient ma możliwość odwołania swojego oświadczenia o odstąpieniu tylko wtedy, gdy oświadczenie o odwołaniu dojdzie do Sprzedawcy jednocześnie lub przed oświadczeniem o odstąpieniu.

 6. Kosztami obciążającymi Klienta wymienionymi w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, są koszty innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu do Sprzedawcy oraz bezpośrednie koszty zwrotu, jak np. poniesione przez Klienta koszty opakowania Produktu do wysyłki.

 7. Możliwe jest odstąpienie przez Klienta od Umowy w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.

 8. Klient niezwłocznie zwraca Produkt na własny koszt, korzystając z usług Poczty Polskiej, lub poprzez zwrot do siedziby Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Od.Nowa. sp. z o.o. 43-300 Bielsko – Biała ul. Mieszka I 38, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 9. Jeżeli Klient wybrał sposób odesłania Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę tj. poprzez Pocztę Polską, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Do zwracanego Produktu proszę dołączyć dowód sprzedaży.

 11. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.

 13. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta

 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 15. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • (1) świadczenia usług rozpoczętych za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej;

  • (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • (3) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawo odstąpienia od umowy.

§11 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

 2. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Przedsiębiorcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

§12 Dane osobowe Klienta

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Wydawnictwo Od.Nowa spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Mieszka I 38, NIP: 547-008-80-29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000114613, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 złotych; nr tel. 33 822 97 97, fax: 33 822 90 80 ; e-mail: zamowienia@wydawnictwo-odnowa.pl.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

 3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu przez Klienta.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 5. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez wyłącznie w celu realizacji złożonych przez Klienta zamówień, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz, w przypadku wyrażenie zgody przez Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.

 6. Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników.

§13 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wydawnictwo-odnowa.pl lub też pisemnie na adres: Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o. 43 – 300 Bielsko – Biała ul. Mieszka I 38. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

  3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym - po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§14 Regulamin

 1. Usługodawca/Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Sklepu.

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy.

 3. Usługodawca/Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. O zamiarze wprowadzenia zmian Usługodawca/Sprzedawca, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego, informuje z wyprzedzeniem Usługobiorców/Klientów posiadających Konto w Sklepie internetowym, poprzez przesłanie na ich adresy e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 5. O zamiarze rezygnacji z Konta Usługobiorca/Klient informuje Usługodawcę/Sprzedawcę przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy.

 6. Jeżeli Usługodawca/Klient nie poinformuje Usługodawcy/Sprzedawcy w terminie wskazanym w ustępie 4 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sklep internetowy.

 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli strony Sklepu internetowego funkcjonują niepoprawnie, występują błędy lub inne nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną korzystając np. z poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 Nr 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz.1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją umowy sprzedaży, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów ich rozwiązywania m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediacje itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych procedur, spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy dla Usługodawcy/Sprzedawcy sąd powszechny.

 5. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą.

 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.